Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp. k.  

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie, o ile w jego treści wyraźnie nie wskazano inaczej, otrzymują następujące znaczenie:
  • 1.1 Strona – platforma informatyczna przygotowana i udostępniona przez Usługodawcę pod aktualnym adresem https://www.labjot.com, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z Usług elektronicznych oraz z informacji udostępnianych przez Usługodawcę, w szczególności w celu przedstawienia Użytkownikom Produktów i umożliwienia im złożenia Formularza Zapytania ofertowego.
  • 1.2 Usługodawca Lab-JOT Ltd. Sp.z o.o. Sp. k. z siedzibą w  Warszawie (02-486 Warszawa) przy Al. Jerozolimskich 214, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000491796, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223011836, REGON: 147037466, e-mail: biuro@labjot.com, telefon: +48 22 3359884­­­­­­­.
  • 1.3 Użytkownik osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową związaną wykorzystywaniem Produktów, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania lub siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające zdolność do skutecznego zaciągania zobowiązań, zawierające Umowę.
  • 1.4 Umowa – zawierana za pośrednictwem Strony pomiędzy Usługodawcą oraz Użytkownikiem umowa o świadczenie Usługi elektronicznej.
  • 1.5 Usługa elektroniczna (dalej: Usługa lub Usługa elektroniczna) – usługa świadczona na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę nieodpłatnie, drogą elektroniczną i za pośrednictwem Strony.
  • 1.6 Produkty – produkty prezentowane przez Usługodawcę na Stronie, bez podania cen, ze wskazaniem ich producentów, których przedstawicielem oraz dystrybutorem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest Usługodawca. Użytkownik może zapoznać się z cenami Produktów wyłącznie po zarejestrowaniu się na Stronie.
  • 1.7 Zamówienie – umowa sprzedaży Produktów zwarta pomiędzy Usługodawcą oraz Użytkownikiem poza Stroną w wyniku zaakceptowania przez Użytkownika oferty Usługodawcy sporządzonej na podstawie Formularza Zapytania ofertowego.
  • 1.8 Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • 1.9 Siła wyższa – akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy, blackout oraz inne nagłe, zewnętrze, niezależne od woli Stron zdarzenie, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, którego skutkom Strony, przy zachowaniu należytej staranności, nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać oraz których, rozumując racjonalnie, nie mogły przewidzieć.
  • 1.10 Regulamin” – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp. k.” w ramach Strony.
 2. Informacje podane na Stronie, w tym zamieszczone na Stronie informacje o Produktach i ich cenach, nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania Formularza Zapytania ofertowego.
 3. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 4. Regulamin reguluje zasady i warunki korzystania ze Strony. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Użytkownik posiada nieodpłatny dostęp do Regulaminu na Stronie. Użytkownik może w dowolnym czasie utrwalić Regulamin, przechowywać go i odtwarzać poprzez wydrukowania lub zapisanie na nośniku danych.
 6. Koszty połączenia ze Stroną ponosi Użytkownik, zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją Usług.
 7. Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego warunków. Akceptacja warunków Regulaminu ma miejsce w trakcie procesu zawierania za pośrednictwem Strony Umowy dotyczącej danej Usługi.
 8. Korzystanie ze Strony – bez zawierania Umowy – następuje wyłącznie poprzez zapoznanie się z jej zawartością w zakresie dostępnym dla każdego internauty odwiedzającego Stronę.

 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE I ZASADY ICH ŚWIADCZENIA

 1. W ramach Strony dostępne są następujące Usługi elektroniczne:
  • 1.1 Formularz rejestracji – udostępniony przez Usługodawcę na Stronie elektroniczny formularz umożliwiający zarejestrowanie się na Stronie, którego prawidłowe i kompletne wypełnienie oraz przesłanie do Usługodawcy poprzez wybranie opcji „Zarejestruj się” jest konieczne do zarejestrowania na Stronie. Do czasu potwierdzenia Formularza rejestracji poprzez wybranie ww. opcji, istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji Formularza rejestracji (interaktywny formularz jest dostępny na Stronie).
  • 1.2 Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem, tj. adresem e-mail) i hasłem podanymi przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie informatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Konta następuje po zarejestrowaniu Użytkownika na Stronie. W ramach Usługi elektronicznej Konto Użytkownika może korzystać z następujących funkcjonalności: zmiana hasła, aktualizacja danych, przeglądanie historii złożonych Zamówieniach wraz ze wskazaniem szczegółowych informacji dotyczących danego Zamówienia oraz usunięcie Konta.  
  • 1.3 Formularz Zapytania ofertowego – interaktywny formularz udostępniany na Stronie wyłącznie zalogowanym Użytkownikom, umożliwiający zalogowanemu Użytkownikowi w oparciu o informacje o Produktach udostępnione na Stronie skompletowanie  zestawienia Produktów, które ww. Użytkownik  ma zamiar zakupić, w celu otrzymania od Usługodawcy oferty sprzedaży. Złożenie Formularza Zapytania ofertowego następuje po wykonaniu kolejno następujących czynności: (1) prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza Zapytania ofertowego i (2) wybranie opcji – po wypełnieniu Formularza Zapytania ofertowego – „Składam”. Do czasu potwierdzenia Formularza Zapytania ofertowego poprzez wybranie ww. opcji, istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji Formularza Zapytania ofertowego (interaktywny formularz jest dostępny na Stronie).
  • 1.4 Formularz kontaktu – udostępniony przez Usługodawcę na Stronie elektroniczny formularz, którego prawidłowe i kompletne wypełnienie oraz przesłanie do Usługodawcy poprzez wybranie opcji „Wyślij” jest konieczne do nawiązania przez Użytkownika kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Strony. Do czasu potwierdzenia Formularza kontaktu poprzez wybranie opcji „Wyślij”, istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji Formularza kontaktu  (interaktywny formularz jest dostępny na Stronie).
  • 1.5 Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę na Stronie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podstawie prawidłowo i kompletnie wypełnionego przez Użytkownika formularza Newslettera,  przesłanego do Usługodawcy poprzez wybranie opcji „Zapisz się” w celu otrzymywania przez Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej, treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Usługodawcy, Produktach, nowościach i promocjach na Stronie. Do czasu potwierdzenia formularza Newslettera poprzez wybranie opcji „Zapisz się”, istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji ww. formularza (interaktywny formularz jest dostępny na Stronie).
 2. Usługa elektroniczna Formularz rejestracji ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą użycia opcji „Zarejestruj się” albo z chwilą wcześniejszego przerwania przez Użytkownika procesu rejestracji za jego pośrednictwem.
 3. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, samodzielnego usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) za pomocą narzędzi udostępnionych w Koncie, co jest równoznaczne z rozwiązaniem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto i brakiem możliwości dalszego korzystania z niektórych informacji i Usług dostępnych wyłącznie zalogowanym Użytkownikom, w szczególności z informacji o cenach Produktów oraz z Usługi elektronicznej Formularz Zapytania ofertowego. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto wyłącznie w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, tj. w przypadku podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych lub danych innego podmiotu, dostarczania przez Użytkownika na Stronę treści bezprawnych, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne, powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.
 4. Usługa elektroniczna Formularz Zapytania ofertowego ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą użycia opcji „Składam” albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez zalogowanego Użytkownika składania Formularza Zapytania ofertowego.Usługodawca, po otrzymaniu Formularza Zapytania ofertowego sporządzi – na podstawie Zapytania ofertowego – ofertę sprzedaży Produktów, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia dojścia Formularza Zapytania ofertowego do Usługodawcy w taki sposób, że mógł zapoznać się jego treścią, w oparciu i zgodnie z treścią wskazaną przez zalogowanego Użytkownika w Formularzu Zapytania ofertowego, przesyłając ofertę pod adres poczty elektronicznej podany w Koncie tego Użytkownika. Brak sporządzenia oferty w tym terminie poczytuje się za odrzucenie Zapytania ofertowego przez Usługodawcę. Oferta przestaje wiązać Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych od jej wysłania zalogowanemu Użytkownikowi. Całość procesu negocjacji warunków sprzedaży Produktów oraz w ostateczności zawarcie umowy sprzedaży odbywa się poza Stroną.
 5. Usługa elektroniczna Formularz kontaktu ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą użycia opcji „Wyślij” albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Użytkownika składania Formularza kontaktu.Usługodawca, po otrzymaniu Formularza kontaktu, udzieli – w oparciu o treść wskazaną w Formularzu kontaktu – odpowiedzi, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia dojścia Formularza kontaktu do Usługodawcy w taki sposób, że mógł zapoznać się jego treścią, na zagadnienie przedstawione przez Użytkownika korzystającego z ww. formularza, przesyłając odpowiedź pod adres poczty elektronicznej w nim wskazany. Po otrzymaniu przez Usługodawcę ww. formularza całość relacji zainicjowanej przez Użytkownika Formularzem kontaktu odbywa się poza Stroną.  
 6. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. Korzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter rozpoczyna się w momencie podania przez Użytkownika wymaganych danych oraz wybrania opcji „Zapisz się”. Użytkownika korzystający z Usługi elektronicznej Newsletter ma możliwość rezygnacji z tej Usługi w każdej chwili i bez podania przyczyny, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie w formie elektronicznej na adres: marketing@lab-jot.pl co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter.
 7. Podanie przez Użytkownika wymaganych dla danej Usługi danych oraz wybranie opcji: „Zarejestruj się” – w przypadku Formularza Rejestracji, „Składam” – w przypadku Formularza Zapytania ofertowego, „Wyślij” – w przypadku Formularza kontaktu oraz „Zapisz się” – w przypadku Newslettera jest równoznaczne z: (i) oświadczeniem przez tego Użytkownika, iż wszelkie informacje i dane podane przez niego podczas sporządzania danego formularza są zgodne z prawdą i – w przypadku Usługi elektronicznej Konto – będą niezwłocznie przez niego aktualizowane w przypadku ich zmiany oraz (ii) oświadczeniem tego Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem, w całości akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

 1. W celu skorzystania ze Strony Użytkownik powinien dysponować:
  • 1.1 przeglądarką internetową obsługująca protokół SSL;
  • 1.2 dostępem do sieci Internet;
  • 1.3 aktywnym kontem poczty elektronicznej – adresem e-mail.
 2. Korzystanie ze Strony odbywa się:
  • 2.1 bez rejestracji, poprzez zapoznawanie się z zawartością Strony w zakresie dostępnym dla każdego internauty odwiedzającego Stronę, z możliwością skorzystania z Usługi elektronicznej Formularz kontaktu oraz Usługi elektronicznej Newsletter, z wyłączeniem jednak dostępu do Usługi elektronicznej Konto oraz Usługi Formularz Zapytania ofertowego;
  • 2.2 poprzez rejestrację na Stronie za pośrednictwem Usługi elektronicznej Formularz rejestracji, z możliwością dostępu do pełnej zawartości Strony oraz wszystkich Usług;
  • 2.3 zalogowanie za pośrednictwem Usługi elektronicznej Konto z możliwością dostępu do pełnej zawartości Strony oraz wszystkich Usług.

 

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia jest Usługodawca.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie oraz w celu:
  • 1.1 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu zawarcia i wykonania Umów oraz w przypadku Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz Zapytania ofertowego, po wykonaniu tej Umowy, w celu zawarcia i realizacji Zamówienia, 
  • 1.2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  • 1.3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Usługodawcę, tj. (i) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy, (ii) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, (iii) w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Usługodawcy, (iv) w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji,

oraz  – w przypadku dodatkowo wyrażonych zgód – na podstawie oraz w celu: 

  • 1.4 na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907), (dalej: Prawo telekomunikacyjne) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy prowadzonego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub
  • 1.5 na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1219), (dalej: Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) w celu przesyłania informacji handlowej dotyczącej Usługodawcy drogą elektroniczną.
 1. Przewidywani odbiorcy danych osobowych: podmioty, przy pomocy których Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne (np. dostawcy usług IT), podmioty, przy pomocy których Usługodawca realizuje Zamówienie (np. firma kurierska), podmioty, przy pomocy których Usługodawca realizuje działalność marketingową dotyczącą produktów i usług Usługodawcy (np. operator pocztowy, operator telekomunikacyjny, agencje reklamowe), podmioty, którym Usługodawca zleca świadczenie usług doradczych, audytowych, podatkowych, pomocy prawnej, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. bank).
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu, w którym zostały zebrane oraz podstawy prawnej przetwarzania, tj.:
  • 3.1 zawarcie i wykonanie umów: (i) Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz rejestracji – do momentu wykonania tej Umowy, (ii) Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto – do momentu zakończenia obowiązywania tej Umowy, (iii)  Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz Zapytania ofertowego – do momentu wykonania tej Umowy , (iv) Zamówienia – do momentu wykonania tej umowy, (v) Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz kontaktu – do momentu wykonania tej Umowy, (vi) Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter – do momentu zakończenia obowiązywania tej Umowy.
  • 3.2 wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy – do momentu wypełnienia przez Usługodawcę tych obowiązków prawnych,
  • 3.3 realizacja prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy: (i) marketing bezpośredni produktów i usług Usługodawcy – do momentu wniesienia sprzeciwu, (ii) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń albo do momentu uwzględnienia przez Usługodawcę uzasadnionego sprzeciwu, (iii) tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Usługodawcy – do momentu uwzględnienia przez Usługodawcę uzasadnionego sprzeciwu, (iv) zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji – 1 miesiąc albo do momentu uwzględnienia przez Administratora uzasadnionego sprzeciwu,
  • 3.4 odrębnie wyrażone zgody na: marketing bezpośredni produktów i usług Usługodawcy prowadzony za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub przesyłanie informacji handlowej dotyczącej Usługodawcy drogą elektroniczną – do momentu cofnięcia zgody.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących jej danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo do wniesienia – w dowolnym momencie – sprzeciwu uzasadnionego jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, a w przypadku, gdy w ramach prawnie uzasadnionego interesu Usługodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku uwzględnienia przez Usługodawcę uzasadnionego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą albo wniesienia przez taką osobę sprzeciwu, dane osobowe dotyczące tej osoby nie będą dalej przetwarzane.
 5. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego lub art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Użytkownik posiada również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, co będzie skutkowało zaprzestaniem ich przetwarzania przez Usługodawcę, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W celu realizacji przysługujących praw, o których mowa powyżej, osoba, której dane dotyczą, winna skontaktować się z Usługodawcą, korzystając ze danych wskazanych w pkt. I 1.
 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych wymaganych przez Usługodawcę dla danej Umowy (oznaczonych „*” w procesie zawierania danej Umowy) jest niezbędne w celu jej zawarcia i wykonania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy.
 9. Usługodawca jako podmiot zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami dodatkowo informuje, iż posiada Politykę prywatności, z którą można zapoznać się na Stronie, opisującą w przystępny sposób zasady przetwarzania danych, w tym z wykorzystaniem tzw. ciasteczek. Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu.  

 

V. OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dołoży należytych starań w celu prawidłowego funkcjonowania Strony oraz zobowiązuje się do zachowania poufności, w tym poufności  korespondencji, i podejmowania działań zabezpieczających serwer przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prac serwisowych mogących powodować ograniczony dostęp do Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a w szczególności do niedostarczania na witrynę Strony treści o charakterze bezprawnym, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub powodujących zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów informatycznych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • 4.1 brak możliwości korzystania ze Strony oraz nienależyte wykonanie Usług spowodowane (i) czynnościami technicznymi, (ii) przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługi są świadczone na Stronie lub (iii) będące następstwem działania Siły wyższej;
  • 4.2 poprawne działania linków odwołujących się do innych stron internetowych;
  • 4.3 niezgodne z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu korzystanie  przez Użytkownika ze Strony i Usług ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  • 4.4 udostępnienie przez Użytkownika osobom trzecim adresu e-mail oraz hasła używanych przez niego przy logowaniu;
  • 4.5 udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;
  • 4.6 brak transmisji lub szybkość przesyłania danych, wynikające z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych użytkowanych przez Użytkownika;
  • 4.7 korzyści utracone przez Użytkownika.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie pamięta hasła dostępu do Konta, winien skorzystać z procedury przypomnienia hasła dostępnej na Stronie.
 6. Jeżeli Użytkownik utracił hasło dostępu do Konta lub powziął wiedzę o nieuprawnionym dostępie do Konta winien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@lab-jot.pl. Zastrzeżenie jest skuteczne z chwilą jego dojścia do Usługodawcy w taki sposób, że mógł zapoznać się jego treścią. Do chwili dojścia zastrzeżenia do Usługodawcy Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione działanie będące wynikiem skorzystania z jakichkolwiek Usług elektronicznych przez osobę trzecią przy użyciu utraconego przez Użytkownika hasła. W przypadku braku zastrzeżenia zgodnie ze zdaniem pierwszym powyżej Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną z tego tytułu przez Użytkownika.
 7. W przypadku zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej Usługodawca blokuje Konto i wszczyna procedurę wyjaśniającą, w ramach której dokonuje weryfikacji działań podjętych w ramach Konta po zgłoszeniu zastrzeżenia. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o wynikach ww. procedury drogą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej, z którego Użytkownik przesłał zastrzeżenie.

 

VI. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę Użytkownik może składać pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w pkt. I. 1.2. powyżej lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: marketing@lab-jot.pl.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien wskazać dane identyfikujące Użytkownika oraz opis i przyczyny reklamacji.
 3. Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest Użytkownikowi w postaci pisemnej lub elektronicznej, pod adresem wskazanym przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W związku z tym, że Strona zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
 2. Korzystanie z treści chronionych prawem własności intelektualnej i rozporządzanie nimi, jeżeli nie jest dozwolone wprost obowiązującymi przepisami (tzw. dozwolony użytek), wymaga każdorazowej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości Strony w dowolnym momencie.
 4. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działalności Strony oraz dodania na Stronie nowych funkcjonalności czy Usług, a także celem zapobiegania nadużyciom. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na Stronie, przy czym w przypadku zalogowanych Użytkowników Usługodawca wyśle dodatkowo zmieniony Regulamin pod adresem poczty elektronicznej zalogowanego Użytkownika podanym w Koncie, nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmienionego Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony po wejściu w życie zmienionego Regulaminu jest równoznaczne z jego akceptacją, o ile zalogowany Użytkownik nie poinformuje Usługodawcy o odmowie akceptacji zmienionego Regulaminu w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Usługodawcy zmienionego Regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą mające związek z Usługami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na Stronie.