Informacje administratora danych – Formularz kontaktu

 

Informacje administratora danych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie):

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia jest Lab-JOT Ltd. Sp.z o.o. Sp. k. z siedzibą w  Warszawie (02-486 Warszawa) przy Al. Jerozolimskich 214, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000491796, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223011836, REGON: 147037466, e-mail: t.dzieczewski@labjot.com, telefon: +48 22 3359884­­­­­­­.
 2. Dane osobowe pozyskane przez Administratora przy zawieraniu Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz kontaktu będą przetwarzane na podstawie oraz w celu:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie Usługi Formularz kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem Formularza kontaktu,
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie przewidzianym przepisami prawa,
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora, tj. (i) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, (ii) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, (iii) w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, (iv) w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
 3. Przewidywani odbiorcy danych osobowych: podmioty, przy pomocy których Administrator świadczy usługi elektroniczne na Stronie (np. dostawcy usług IT), podmioty, przy pomocy których Administrator realizuje działalność marketingową dotyczącą produktów i usług Administratora (np. operator pocztowy, agencje reklamowe), podmioty, którym Administrator zleca świadczenie usług doradczych, audytowych, podatkowych, pomocy prawnej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu, w którym zostały zebrane oraz podstawy prawnej przetwarzania, tj.:
  1. zawarcie i wykonanie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz kontaktu – do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem Formularza kontaktu,
  2. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do momentu wypełnienia przez Administratora tych obowiązków prawnych,
  3. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora: (i) marketing bezpośredni produktów i usług Administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu, (ii) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń albo do momentu uwzględnienia przez Administratora uzasadnionego sprzeciwu, (iii) tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora – do momentu uwzględnienia przez Administratora uzasadnionego sprzeciwu, (iv) zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji – 1 miesiąc albo do momentu uwzględnienia przez Administratora uzasadnionego sprzeciwu.
 5. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści dotyczących jej danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Osoba, której dane dotyczą, posiada ponadto prawo do wniesienia – w dowolnym momencie – sprzeciwu uzasadnionego jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a w przypadku, gdy w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administrator przetwarza dotyczące jej dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku uwzględnienia przez Administratora uzasadnionego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą albo wniesienia przez taką osobę sprzeciwu, dane osobowe dotyczące tej osoby nie będą dalej przetwarzane.
 7. W celu skorzystania z przysługujących praw, o których mowa w niniejszej Informacji, osoba, której dane dotyczą, winna skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych powyżej danych.
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych wymaganych przez Administratora dla Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz kontaktu (oznaczonych „*” w procesie zawierania tej Umowy) jest niezbędne w celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz kontaktu i jej wykonania, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem Formularza kontaktu, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia ww. Umowy.

Administrator jako podmiot zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami dodatkowo informuje, iż posiada Politykę prywatności, z którą można zapoznać się na Stronie.