Polityka prywatności

Drogi Kliencie!

Twoja prywatność i bezpieczeństwo są dla nas priorytetowe i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

W tym dokumencie zebraliśmy dla Ciebie zasady oraz cele przetwarzania Twoich danych oraz opis, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić. Jeżeli masz więcej pytań – skontaktuj się z nami.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I CIASTECZKA

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument został stworzony i przyjęty przez Lab-JOT Ltd. Sp.z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-486 Warszawa) przy Al. Jerozolimskich 214 e-mail: t.dzieczewski@labjot.com, telefon: +48 22 3359884 – jako Administratora danych – i zawiera Politykę prywatności oraz wykorzystania plików cookies, tzw. „ciasteczek” na Stronie oraz poza siecią Internet.

W celu zwiększenia przejrzystości i lepszego odbioru informacji zamieszczonych w Polityce prywatności naszych klientów, Użytkowników oraz internautów odwiedzających Stronę określać będziemy zaimkiem osobowym „Ty”, zaś Administratora danych zaimkiem osobowym „My”.

Jesteśmy Administratorem Twoich Danych Osobowych, ponieważ decydujemy o celach i sposobie ich przetwarzania, jesteśmy również odpowiedzialni za ich zgodne z prawem oraz bezpieczne przetwarzanie. Ochrona Danych Osobowych, jest dla nas bardzo ważna, dlatego zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności, która w przystępny sposób wyjaśni oraz pomoże Ci zrozumieć podstawowe zasady gromadzenia i przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych.

Opis przetwarzania Danych Osobowych zawarty w Polityce prywatności nie ma charakteru wyczerpującego. Nie możemy wykluczyć, że w określonych przypadkach mogą znaleźć zastosowanie inne dokumenty (np. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczna przez Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp. k.,  Zamówienie itp.).

Jednocześnie zastrzegamy, że informację Administratora danych wymaganą przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia, w tym o podstawach prawnych i celach przetwarzania Twoich Danych Osobowych, okresie ich przechowywania oraz przysługujących Ci uprawnieniach w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych przekażemy Ci każdorazowo najpóźniej w momencie pozyskiwania Danych Osobowych lub stosownie uzupełnimy – w przypadku przekazania przez Ciebie dodatkowych Danych Osobowych lub wyrażenia zgód na ich przetwarzanie w dodatkowych celach. W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy Polityką prywatności a informacją Administratora danych, o której mowa powyżej, wiążąca jest informacja. 

Pamiętaj też, że jeżeli przekazujesz nam Dane Osobowe innych osób (np. kolegów z pracy, przełożonych), Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że te osoby zapoznały się z Polityką prywatności oraz że jesteś uprawniony do przekazania nam tych danych i dane te są prawidłowe.

2. Definicje

Administrator danych (lub Administrator)/My – Lab-JOT Ltd. Sp.z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-486 Warszawa) przy Al. Jerozolimskich 214, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000491796, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223011836, REGON: 147037466.

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym imię, nazwisko, adres email, nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Strona – platforma informatyczna przygotowana i udostępniona przez Administratora pod aktualnym adresem https://www.labjot.com.

Użytkownik/klient/internauta/Ty –  osoba fizyczna: (i) korzystająca, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp. k. (Regulamin jest dostępny –tutaj), z jednej lub kilku oferowanych za pośrednictwem Strony usług, (ii) kontaktująca się z nami bezpośrednio, w tym w celu zakupu oferowanych przez nas produktów, (iii) odwiedzająca Stronę.

Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności

3. Bezpieczeństwo

Przetwarzając Twoje Dane Osobowe stosujemy techniczne i organizacyjne środki mające na celu ich ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, zapewniające ich bezpieczeństwo oraz gwarantujące ich poufność.

Zapewniamy, że dostęp do Twoich Danych Osobowych posiadają tylko przeszkolone i upoważnione do tego osoby, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania operacji na danych wynikających z przyjętego celu przetwarzania, z obowiązkiem utrzymania Danych Osobowych w poufności.  

W przypadku konieczności powierzenia Twoich Danych Osobowych podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. firmie kurierskiej w celu dostawy zakupionych przez Ciebie produktów) robimy to zgodnie z prawem i na podstawie umów regulujących zasady przetwarzania, nakładających  na podmiot przetwarzający Dane Osobowe w naszym imieniu przyjęte przez nas standardy bezpieczeństwa, w tym obowiązek utrzymania Danych Osobowych w poufności. Więcej o przekazywaniu Twoich Danych przeczytasz w pkt. 6 poniżej.

4. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

a) Bezpośrednio od Ciebie

Możesz odwiedzać Stronę bez konieczności podawania Twoich Danych Osobowych. Jeżeli jednak zdecydujesz się zawrzeć umowę lub skorzystać ze świadczonych przez nas usług (zarówno on-line, jak i poza siecią Internet) zostaniesz poproszony o podanie Danych Osobowych niezbędnych do realizacji ww. celu, zaś ich podanie będzie warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia wybranej usługi.

Możemy również otrzymać Twoje Dane Osobowe w trakcie prowadzenia procesu rekrutacyjnego, kiedy zdecydujesz wysłać nam swoją aplikację lub kiedy skontaktujesz się z nami w innym celu, nawiązując z nami kontakt w jakiejkolwiek formie.

Więcej informacji o tym, kiedy podanie przez Ciebie Danych Osobowych będzie niezbędne dla zawarcia umowy lub świadczenia usługi znajdziesz w pkt. 5 poniżej.  

Wchodzimy również w posiadanie takich danych, których gromadzenie jest konsekwencją sposobu działania naszych systemów informatycznych (np. numer IP) i w zestawieniu z innymi danymi mogą stanowić podstawę do identyfikacji konkretnej osoby, przy czym nie podejmujemy działań prowadzących do takiej identyfikacji.  Więcej o zbieraniu danych dotyczących Twojej aktywności na Stronie przeczytasz poniżej pkt. 8.

b) Z innych źródeł

W niektórych sytuacjach możemy pozyskać Twoje Dane Osobowe także z innych źródeł np.:

 • jeżeli płacisz za zakupione produkty za pośrednictwem banku lub operatora płatności, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, lub za pośrednictwem której instytucji płatniczej dokonałaś/eś zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonałaś/eś poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotu płatności,
 • Twoje Dane Osobowe możemy otrzymać również, jeżeli zostaniesz wskazany jako odbiorca dostawy zakupionego u nas towaru,
 • Twoje Dane Osobowe mogą znaleźć się w naszym posiadaniu także wskutek przekazania ich przez innego administratora, np. kiedy zakupimy bazę danych dla celów marketingowych, w której znajdują się Twoje Dane Osobowe. Mogą nam one zostać przekazane jednak tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę na takie udostepnienie administratorowi, który nam je przekazuje.

5. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

 a) Zawieranie i realizacja umów oraz świadczenie usług.

Podanie przez Ciebie Danych Osobowych będzie konieczne, jeżeli zdecydujesz się zakupić nasze produkty lub skorzystać ze świadczonych przez nas usług. Może to mieć miejsce w przypadku:

 • korzystania z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony,
 • złożenia i realizacji Zamówienia dotyczącego zakupu oferowanych przez nas produktów, zarówno drogą elektroniczną, jak i w tradycyjny sposób,
 • złożenia i realizacji Zamówienia dotyczącego próbek produktów, zarówno drogą elektroniczną, jak i w tradycyjny sposób,
 • uczestnictwa w organizowanych przez nas warsztatach, konkursach, loteriach, zarówno on-line, jak i w tradycyjny sposób.

W ramach zawieranych przez nas umów i świadczonych usług, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe niezbędne do ich zawarcia i realizacji. Każdorazowo przed podaniem prze Ciebie Danych Osobowych szczegółowo określimy ich zakres niezbędny do zwarcia umowy lub skorzystania z usługi. Na przykład dla umowy dotyczącej usługi elektronicznej Konto, zawieranej za pośrednictwem Strony będą to:

 • imię,
 • nazwisko,
 • nazwa firmy/instytucji/organizacji, którą reprezentujesz,
 • email

b) Przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas ciążą

Oprócz przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celu realizacji umów i świadczenia usług jesteśmy również uprawnieni do ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas ciążą. Przykładowo w przypadku zakupienia przez Ciebie oferowanych przez nas produktów, po uiszczeniu ceny jesteśmy zobowiązani przez przepisy prawa do wystawienia i przechowywania przez określony czas, w celach podatkowo-księgowych faktury dokumentującej sprzedaż, na której znajdują się m.in. dane kupującego czyli Twoje.

c) Przetwarzanie danych w uzasadnionym interesie

Możemy również przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Zgodnie z preambułą Rozporządzenia taki prawnie uzasadniony interes może istnieć na przykład w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, na przykład gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora. Uzasadnionym interesem, w którym możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe jest np. marketing naszych usług i oferowanych przez nas produktów.

d) Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Ponadto możesz wyrazić dodatkowe dobrowolne zgody na przetwarzanie przez nas Twoich Danych Osobowych w celu:

 • prowadzenia marketingu bezpośredniego przy użyciu automatycznych systemów wywołujących oraz z wykorzystaniem należących do Ciebie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Telefon, tablet czy komputer to dziś najpopularniejsze i najszybsze środki komunikacji, wykorzystywane również w celach reklamy i marketingu, a komunikacja prowadzona z ich wykorzystaniem jest możliwa bez bezpośredniego udziału człowieka po stronie nadawcy (automatycznie). Jednak, aby móc skontaktować się z Tobą w ten sposób przepisy prawa nakładają na nas obowiązek pozyskania Twojej zgody. Będziemy rozsądnie korzystać z tego kanału komunikacji wysyłając Ci informacje marketingowe o oferowanych przez nas produktach;
 • wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowej dotyczącej nas, bądź oferowanych przez nas produktów i usług. Jeżeli chciałbyś otrzymywać od nas takie informacje na adres poczty elektronicznej również jesteśmy zobligowani do pozyskania Twojej zgody – niezależnie od zgody, którą opisaliśmy powyżej.

6. Udostępnianie Danych Osobowych

Twoje Dane Osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w niezbędnym zakresie oraz w celu wynikającym z łączących nas umów oraz świadczonych dla Ciebie usług. Dane Osobowe udostępniamy zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o umowy łączące nas z podmiotami, którym je przekazujemy i regulujących zasady przetwarzania oraz przyjęte przez nas standardy bezpieczeństwa. W ten sposób Twoje Dane Osobowe mogą być udostępniane:

 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą: np. bankom,  
 • firmie kurierskiej w celu dostarczenia zakupionych przez Ciebie produktów,
 • operatorowi pocztowemu w celu wysłania korespondencji,
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT w tym: udostępniającym platformę sprzętowo – programową, na której prowadzimy Stronę i świadczymy inne usługi drogą elektroniczną oraz świadczącym usługi serwisowe i wsparcia technicznego dla naszych systemów teleinformatycznych,
 • podmiotom, przy pomocy których realizujemy działalność marketingową np.: agencjom reklamowym, które w naszym imieniu będą prowadziły kampanie reklamowe,
 • podmiotom, którym zlecamy świadczenie usług doradczych, audytowych, podatkowych i pomocy prawnej, np. biegłemu rewidentowi w przypadku badania sprawozdania finansowego naszej spółki przez audytora.

7. Uprawnienia przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych.

Rozporządzenie przyznaje Ci szereg uprawnień, związanych z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych, z których możesz skorzystać:

 • prawo dostępu do Twoich Danych Osobowych – zawsze możesz zapytać nas o przetwarzanie Twoich Danych Osobowych (ich zakres, podstawę, cel przetwarzania, czas przechowywania danych lub inne kwestie, którymi jesteś zainteresowany, a które są związane z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych) oraz zażądać od nas ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Danych Osobowych – zależy nam na tym oraz jesteśmy zobowiązani do tego przez przepisy Rozporządzenia, aby Twoje dane, które przetwarzamy były zgodne ze stanem faktycznym i zawsze aktualne. Nie jest to możliwe bez Twojej pomocy. Zachęcamy Cię do kontaktu z nami w przypadku, gdy Twoje Dane Osobowe ulegną zmianie lub zauważysz w nich błąd. Jeżeli posiadasz Konto na Stronie, dane w nim zawarte w części możesz również poprawić samodzielnie,
 • prawo do usunięcia Danych Osobowych – jest to tak zwane „prawo do bycia zapomnianym”. Jeżeli nie mamy już podstaw lub odpadł cel przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeżeli cofnęłaś/ąłeś zgodę na ich przetwarzanie lub zgłosiłaś/eś sprzeciw wobec ich przetwarzania, lub też w każdym innym przypadku, w którym przetwarzanie Danych Osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia możesz zażądać usunięcia przez nas Twoich Danych Osobowych. „Prawo do bycia zapomnianym” może być jednak ograniczone w przypadkach, jeżeli dalsze zatrzymywanie przez nas Twoich Danych Osobowych jest uzasadnione z uwagi na ciążące na nas obowiązki prawne, do celów statystycznych lub ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 • prawo ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – możesz zażądać wstrzymania wykonywania operacji na Twoich Danych Osobowych jeżeli stwierdzisz, że: (i) są one nieprawidłowe – do czasu ich poprawienia, (ii) przetwarzamy je niezgodnie z prawem jednak nie chcesz ich usunięcia, a jedynie ograniczenia ich wykorzystywania, (iii) odpadły cele dla których przetwarzaliśmy Twoje Dane Osobowe i nie są one nam już potrzebne, ale są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iv) w przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu – do czasu jego rozpatrzenia przez nas,
 • prawo do przenoszenia Danych Osobowych – możesz żądać przeniesienia Twoich Danych Osobowych do innego wskazanego przez Ciebie administratora, lub przekazania ich Tobie. Uprawnienie to obejmuje jednak tylko dane dostarczone nam przez Ciebie, jeżeli są przetwarzane w celu wykonania umowy lub na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany,
 • jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych zawsze i w dowolnej formie możesz ją wycofać, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich Danych Osobowych przed cofnięciem zgody,
 • jeżeli przetwarzamy dane w naszym prawnie uzasadnionym interesie, możesz również wnieść sprzeciw przeciwko takiemu przetwarzaniu uzasadniony Twoją szczególną sytuacją. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu zbadamy czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadal ważne i aktualne oraz czy nadal mają pierwszeństwo przed Twoimi interesami oraz przysługującymi Ci uprawnieniami i po dokonaniu oceny podejmiemy decyzję co do dalszego przetwarzania lub jego zaprzestania. Jeżeli zaś naszym prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni oferowanych przez nas produktów i usług, przysługuje Ci prawo sprzeciwu. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, Twoje Dane Osobowe nie będą dalej przetwarzane,
 • możesz również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu nadzorującego prawidłowość przetwarzania Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich Danych Osobowych narusza przepisy prawa.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)

W związku z udostępnianiem zawartości naszego serwisu stosujemy tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych tego serwisu internetowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 •  dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W naszym serwisie internetowym możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego, w szczególności wtedy gdy wymagane jest logowanie. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 • Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia „cookies”?

Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie w Twoim urzadzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała ona niektórym bądź wszystkim serwisom ich przechowywanie lub by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy serwis internetowy chce zapisać na Twoim urządzeniu taki plik.

W każdej chwili  możesz także usunąć pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu.

Zarządzanie plikami „cookies” różni się w zależności od przeglądarki internetowej z której korzystasz.

Poniżej znajdują się odnośniki do instrukcji zarządzania „cookies” dla kilku najpopularniejszych przeglądarek. Jeśli korzystasz z innego oprogramowania skorzystaj z dostępnej w nim pomocy lub skontaktuj się z producentem przeglądarki w celu uzyskania stosownych informacji.

Więcej o ciasteczkach możesz przeczytać tutaj.