Informacje administratora danych – Zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Informacje Administratora danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie):

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia jest Lab-JOT Ltd. Sp.z o.o. Sp. k. z siedzibą w  Warszawie (02-486 Warszawa) przy Al. Jerozolimskich 214, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000491796, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5223011836, REGON: 147037466, e-mail: t.dzieczewski@labjot.com, telefon: +48 22 3359884.
 2. Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przetwarzane na podstawie oraz w celu:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w celu marketingu produktów i usług Administratora oraz partnerów Administratora, tj. Cell Signaling Technology, New England Biolabs, Norgen Biotek, St. John’s Laboratory, Crystal Chem (dalej: Partnerzy),
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora, tj. (i) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, (ii) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, (iii) w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora,
  3. na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 576), (dalej: Prawo telekomunikacyjne) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora prowadzonego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących,
  4. na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020, poz. 344), (dalej: Ustawa) w celu przesyłania informacji handlowej dotyczącej Administratora drogą elektroniczną.
 3. Przewidywani odbiorcy danych osobowych: podmioty, przy pomocy których Administrator realizuje działalność marketingową dotyczącą produktów i usług Administratora oraz Partnerów (np. dostawcy usług IT, operator telekomunikacyjny, operator pocztowy, agencje reklamowe), podmioty, którym Administrator zleca świadczenie usług doradczych, audytowych, podatkowych, pomocy prawnej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu, w którym zostały zebrane oraz podstawy prawnej przetwarzania, tj.:
  1. odrębnie wyrażona zgoda na: (i) marketing produktów i usług Administratora oraz Partnerów, (ii) marketing bezpośredni produktów i usług Administratora prowadzony za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, (iii)   przesyłanie informacji handlowej – do momentu cofnięcia zgody,
  2. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora: (i) marketing bezpośredni produktów i usług Administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu, (ii) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń albo do momentu uwzględnienia przez Administratora uzasadnionego sprzeciwu, (iii) tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora – do momentu uwzględnienia przez Administratora uzasadnionego sprzeciwu.
 5. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści dotyczących jej danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Osoba, której dane dotyczą, posiada ponadto prawo do wniesienia – w dowolnym momencie – sprzeciwu uzasadnionego jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a w przypadku, gdy w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administrator przetwarza dotyczące jej dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku uwzględnienia przez Administratora uzasadnionego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą albo wniesienia przez taką osobę sprzeciwu, dane osobowe dotyczące tej osoby nie będą dalej przetwarzane.
 7. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia lub dodatkowo zgody wymaganej przez art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego bądź art. 10 ust. 2 Ustawy osoba, której dane dotyczą posiada również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej na przetwarzanie jej danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W celu skorzystania z przysługujących praw, o których mowa w niniejszej Informacji, osoba, której dane dotyczą, winna skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych powyżej danych.
 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Dane osobowe pozyskane w ramach niniejszego formularza będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez wybór grupy osób w oparciu o zastosowanie kryterium miejsca pracy/współpracy, siedziby lub wybranych produktów, konsekwencją czego będzie przedstawianie grupom zdefiniowanym według ww. kryteriów dedykowanych im ofert dotyczących produktów lub usług Administratora.

Administrator jako podmiot zobowiązany do przetwarzania danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami dodatkowo informuje, iż posiada Politykę prywatności, z którą można zapoznać się na Stronie.